Начало » Метали
Eкспрес - квантометрична лаборатория е предназначена за бърз количествен анализ на стоманени пробни тела, постъпващи от цеха за добив на стомана, с цел своевременна корекция на хим. състава на течния метал.
Основни лабораторни съоръжения са:

» Стационарен емисионен квантометър SpektromaxCCD, производство на фирма "Spectro Analytical Instruments " GmbH & Co.KG, от групата "Аметек" USA.
» Мобилен анализатор SpektrotestCCD , производство на фирма "Spectro Analytical Instruments "GmbH & Co.KG, от групата "Аметек" USA.
» Автоматичен анализатор Leco CS- 244, производство на фирма LECO Instruments GmbH, USA.
» Автоматичен анализатор Leco RH- 1E, производство на фирма LECO Instruments GmbH, USA.
» Автоматичен анализатор Leco TC- 136, производство на фирма LECO Instruments GmbH, USA.
» Сканиращ електронен микроскоп модел S 405A, производство на HITACHI - Япония.
» Сканиращ електронен микроскоп модел S 550 с микросонда, производство на HITACHI - Япония.Извършва контрол на структурата на компонентите, използвани във формовъчните смеси и качеството на сърца и форми в Стоманолеярен цех.

Основен прибор в лабораторията е универсален апарат за определяне якостните показатели на формовъчните смеси тип LRUTS - констатира стойностите на якостните показатели на натиск, разкъсване и огъване на формовъчните смеси
Лабораторията по безразрушителен контрол в "Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс" ЕООД съществува от 1986г. Безразрушителният контрол се извършва от висококвалифициран персонал, преминал обучение по ЕN 473, по методите-Ултразвуков контрол, Магнитно-прахов контрол, Капилярен контрол, Вихрово-токов контрол, Визуален контрол.


С помощта на тези методи се контролира вътрешното и повърхностно състояние на голямо-габаринтни отливки и изковки, както и на заварени съединения, като необходимото съответствие се оценява по съществуващите международни стандарти.

За осигуряване на различните видове безразрушителни методи за контрол Лабора¬торията е оборудвана с апаратура от фирмите "КРAUTKPAMER" и "КАRL DEUТСН"

» УЗК - импулсни ултразвукови дефектоскопи-USN-52, USM-3, USК-7,ЕСНОGRАРН -1024, ЕСНОGRАРН-1030 обезпечени с набор от изпитателни глави с честота 0.5 - 6 МНz.
» МПК - магнитно- прахови дефектоскопи- тип DEUTROPULS 3000/4000А,ОМD4.5
» ВТК - електропотенциометрични пукнатинометри ХRТ 810 и RМG-401Лабораторията е предназначена за качествен и количествен металографски анализ, изпитване на стоманите на опън и на ударно огъване.
Основни лабораторни съоръжения са:

» Автоматичен структурен анализатор:

Тип: EPIQUANT - CARL ZEISS JENA Германия
Увеличение:50Х ; 100Х ; 200Х ; 500Х и 1000 Х

» Машина за изпитване на материалите на опън:

Тип: EDZ100- Германия
Обхвати: 10 000kgf, 20 000 kgf, 40 000 kgf, 100 000 kgf

» Машина за изпитване на материалите на ударно огъване - чук на Шарпи.

Тип: PSWA-SCHENK TREBEL - Германия
Обхвати: 600J, 300J


Цехът за механообработка разполага с голям брой машини за груба и окончателна механообработка на изковки и отливки: стругове (машини за струговане на ротационни детайли и карусели), борверзи, дълбокопробивни машини, фрези, шлифовъчни машини. Голяма част от тях са оборудвани с ЦПУ, което позволява производството, както на изделия с груба механообработка, така и изделия с окончателна обработка.» Стругове

Размери на изделията:
• За груба механообработка:
Дължина: 14 000 mm
Диаметър: 2 500 mm
Максимално тегло: 120 тона
• За окончателна механообработка:
Дължина: 10 000 mm
Диаметър: 1 800 mm

» Борверзи

Максимални размери на обработваните детайли:
Диаметър: 3 500 mm
Височина: до 3 500 mm
Ширина: до 1 900 mm
Дължина: 8 000 mm
Шпинделът на машините (250 mm/ ход 1 900 mm) може да се компанова с въртяща маса за детайли до 8 тона.

» Каруселни стругове

Максимални размери на обработваните детайли:
Диаметър: 3 800 mm
Височина: 2000 / 3000 mm
Тегло: до 25 тона

» Дълбокопробивни машини:

• двустранно пробиване на детайли до 20 000 mm
• едностранно пробиване на детайли до 10 000 mm
Максимален диаметър на обработваните детайли: до 1 000 mm
Тегло: до 20 тона
Усвоено е пробиването на централни отвори от 40 до 200 mm, като максималната дължина се прeцизира от конкретния детайл.

» Фрези

Трикоординатната фреза тип "обработващ център" е с възможност за обработка на детайли със следните параметри:
Максимални размери: 800 W x 1 000 L x 800 H
Тегло: до 450 kg

» Хонинг-машина

Максимални размери на обработваните детайли:
Диаметър: 250 mm
Диаметър на централния отвор: 120 mm
Дължина: до 5000 mm

» Центрови Шлифовъчни машини

Максимални размери на обработваните детайли:
Диаметър: 1000 / 1 600 mm
Дължина: 5000 / 6 000 mm
Тегло: до 14 / 50 тона
Машинният парк (каруселни стругове, борверзи) позволява окончателна механообработка на изделия със следните параметри:
Диаметър: 20 000 mm
Височина: 16 000 mm
Тегло: до 120 тонa


В технологично отношение пресово - термичният цех е разделен на два участъка:

I. Ковашко - пресов участък с годишен производствен капацитет от 45 000 тона изковки.


Основното оборудване е:

» Преса за свободно коване - 3 600/4 500-тонна:

Тип: вертикална, четириколонна, с маслено хидравлично задвижване
Оперативно налягане: 250 kg/cm2
Размери: вертикален просвит 5 000 mm
Разстояние между колоните: 4 200 x 2 300 mm
Размери на ковашката маса: 2 500 х 6 000 mm
Производител: Kobe Steel - Япония.
Ротационното и линейно-постъпателното движение на изковката се осъществява от 160-тонен релсов манипулатор.

» Преса за свободно коване - 1 600-тонна:

Тип: вертикална, двуколонна, с маслено хидравлично задвижване
Оперативно налягане: 250 kg/cm2
Размери: вертикален просвит 3 000 mm
Разстояние между колоните: 2 600 x 1 700 mm
Размери на ковашката маса: 1 600 х 3 000 mm
Производител: Kobe Steel - Япония.
Движенията на изковката се осъществяват от 40-тонен манипулатор.

» Нагревни пещи

150-тонна 1
100-тонна 5
50-тонна 2

» Отгревни пещи

150-тонна 1 Размери: 4 000 W x 10 000 L x 3 500 H
150-тонна 1 Размери: 3 000 W x 14 000 L x 3 000 H
90-тонна 4 Размери: 3 000 W x 10 000 L x 2 500 H
35-тонна 1 Размери: 2 500 W x 6 000 L x 2 500 H
Производител: Sankin Sangiyo - Япония.

» Автоматични газорезни машини (2 бр.) с максимална дебелина на рязане 2 000 mm, произведени в Австрия и САЩ

II. Термичен участък с годишен капацитет за термообработка на 3 400 тона валци за студен прокат и 23 000 тона голямо-габаритни ротационни и корпусни детайли. С технологичното оборудване на участъка може да се осъществяват всички видове термична обработка на ротационни детайли - основно валци за студен прокат, опорни валци и други.

Основните съоръжения за термообработка са:

» Хоризонтални термични пещи

100-тонна 1 Размери: 2 500 W x 14 000 L x 2 300 H
100-тонна 1 Размери: 4 000 W x 8 000 L x 2 800 H
90-тонна 5 Размери: 2 500 W x 9 000 L x 1 800 H
25-тонна 3 Размери: 1 000 W x 7 500 L x 1 000 H
15-тонна 2 Размери: 1 200 W x 5 000 L x 1 300 H

» Електро-пещ с максимална дължина 5 000 mm

30-тонна 1 Размери: 1 000 W x 5 000 L x 1 800 H

» Бързонагревна диференциална термична пещ за производство на опорни валци за горещо и студено валцуване с тегло до 30 тона.

Размери на детайлите:
Диаметър: 600 - 1 450 mm
Дължина: до 3 000 mm

» Индукционна нагревна установка за детайли с тегло до 13 тона

Размери на детайлите:
Диаметър на бочката: 200 - 900 mm
Дължина: до 7 000 mm
Производител: Kobe Steel - Япония.

» Камера за нискотемпературна термообработка

Размери: 900 W x 7 000 L x 1 000 H
Капацитет: 13 тона
Oхладител: течен азот
Оперативна температура: минус 195,8 0C
Производител: Kobe Steel - Япония.

» Закалочна машина за закаляване на повърхностния слой с водна или водно-въздушна струя

Капацитет: 90 тона
Максимална дължина на обработвания детайл: 6 000 mm
Максимален диаметър на бочката: 3 000 mm

» Закалочна машина за закаляване на повърхностния слой с водна или водно-въздушна струя

Капацитет: 13 тона
Максимална дължина на обработвания детайл: 6 000 mm
Максимален диаметър на бочката: 3 000 mm

» Маслени вани за ниско температурно отвръщане до 1500 С

» Вертикална термична пещ - 10 - тонна

» Вертикална термична пещ - 50 - тонна

» Маслени вани за обемно закаляване

» Водни вани за обемно закаляване

Всички съоръжения са оборудвани с модерна електронна апаратура за контрол, управление и архивиране на процесите на коване и термообработка.

Моделният цех е проектиран за обработка на 6 000 m3 дървен материал годишно. Предназначен е за изработка на дървени леярски модели с най-сложна форма, сушене на дървен материал, термично обезпаразитяване на дървен материал и изработка на дървена опаковка. Максималния диаметър на изработваните модели е 8 000 mm.Цехът разполага със следното основно оборудване:Машини за обработка на дървените модели - стругове, фрези, преси, шлифовъчни машини.Пещи за сушене на дървен материал с максимална дължина 8 000 mm.Камери за боядисване на дървените модели.Закрито складово стопанство за дървен материал с площ 50 000 m2.


В Термично-чисталния цех се извършва окончателната обработка на отливките. Тя включва премахване на леяковата система и мъртвите глави и поправка на леярските дефекти. Отливките се почистват окончателно в дробометни камери и след това се подлагат на термична обработка за снемане на леярското напрежение. В цеха се извършва точен трасаж /оразмеряване/ на отливките преди да се предадат за механична обработка. След груба /първоначална, междинна/ обработка тук се извършва и безразрушителен контрол със съвременна апаратура, а именно: Ултразвуков контрол, Магнитно-прахов контрол и Цветна дефектоскопия.
Основното оборудване е следното:

» 4 Дробометни камери с капацитет от 30, 60 и 150 тона с максимални размери 9 000/9 000/7 000 mm.
» 11 Термични пещи с капацитет от 50, 80, 150 и 250 тона с максимален размер 13 000/9 000/4 000 mm. Термичните газови пещи са с управление на горенето, което дава възможност за голяма хомогенност на температурата в пещното пространство, което пък от своя страна гарантира точното изпълнение на термичните режими.
» Машини за външно почистване и отстраняване на неравности по необработваемите леярски повърхнини.

Стоманолеярният цех е предназначен за годишното производство на 25 000 тона фасонни отливки с единично максимално тегло до 120 тона.
Формовъчните смеси, които се използват за изработка на формите са самовтърдяващи се на базата на кварцов пясък, водно стъкло и катализатор или кварцов пясък, фуранови смоли и катализатор. На местата, където има съприкосновение на течния метал с формата, както и на термичните възли, леярските форми се изпълняват с хромитов пясък, който намалява механичния и химичен пригар.
В технологичния процес се използват и екзотермични и топлоизолационни материали за регулиране на топлинните баланси.

Основното технологично оборудване се състои от:

» Формовъчна линия за отливки от 3 - 5 тона с годишна производителност на 11 000 тона.
» Кесони за отливки с тегло 20 - 50 тона и 50 - 120 тона с годишна производителност 14 000 тона.
» Оборудване за изработка на леярски сърца с обем до 1000 дм3.
» Избивни решетки за грубо почистване на остатъците от формовъчната пръст върху отливките.
» Смесители за машинна подготовка на формовъчните смеси.
» Подвижни и стационарни питатели - за механично подаване на формовъчните смеси.Стоманодобивният цех е проектиран за производство на 150 000 тона течен метал годишно. Основното технологично оборудване се състои от:

» 3 броя Електродъгови пещи с капацитет съответно 15, 25 и 60 тона за производство на течен метал. Пещите са проектирани и изработени от фирмата ВВС - Швейцария. Предназначени са за производство на течен метал от скрап чрез мощна електрическа дъга. Оборудвани са с пещни трансформатори на напрежение 20 000 V


» Инсталация за извънпещна обработка на стоманата на фирмата "Standard Messo" - Германия е предназначена за обработка на течния метал под вакуум. Състои се от две отделни технологични линии:
         VAD - с вместимост 12 - 70 тона, предназначена предимно за производството на блокове за коване.
         VOD - с вместимост 25 - 70 тона, предназначена за производството на високо легирана и неръждаема стомана.

» Вакуум танкове с вместимост 80 тона - за леене на блокове под вакуум.

» Разливочни кофи с вместимост 15, 25 и 60 тона - за транспортиране на течния метал от електродъговата пещ до мястото за разливането му.

Годишно в цеха могат да се отливат 75 000 тона блокове за коване с единично максимално тегло до 80 тона.В процес на инсталиране и пускане е ЕШП инсталация за производство на блокове до 25 тона.

Скрапо цех


В Скрапо цеха се извършва подготовка на шихтата - сортиране по размер и видове стомана, надробяване до по-малки размери, напълване на бадата и транспортирането и до Стоманодобивния цех.


В цеха са инсталирани:

» Брикетир-преса на фирмата "Арнолд" - Австрия - за уплътняване на стружки
» Ножица на фирмата "Тезука" - Япония - за нарязване на скрап и ламарина
» Газорезни машини - за газово рязане на плътни детайли с дебелина до 2 200 мм.
» Кантари от 15, 25 и 60 тона - за измерване на теглото на скрапа преди подаването му към Стоманодобивния цех.
» Транспортни колички с капацитет от 30 тона на ж.п. релси за връзка между отделните участъци.
» Бадевози от 15, 25 и 60 тона на ж.п. релси за връзка със Стоманодобивния цех.

  Видео
  Сертификати
   
Начало | Полезни връзки | Контакти | Карта на сайта